Home / 2017 / ตุลาคม
formats

วิธีเก็บแป้งพิซซ่า เมื่อได้รับของแล้วให้เอาแป้งออกจากลัง เพราะในลังจะร้อนอบอ้าวแป้งเสียเร็ว ถ้าไม่มีตู้เย็น ให้เอาแป้งวางกระจายกันไว้บนโต๊ะไม่ให้ถูกแสงแดดและความชื้น ถ้ามีตู้เย็นให้ใส่ตู้เย็น จะอยู่ได้ 2 สัปดาห์ ถ้าแช่ช่องแข็งจะอยู่ได้ 3 เดือน ห้ามแช่ถังน้ำแข็ง จะขึ้นราเร็วมาก